Schoolplan

In het Schoolplan van de Rembrandtparkschool zetten we onze koers uit voor de periode van oktober 2020 tot 31 juli 2023. Wij beschrijven hierin wat onze plannen zijn en welke beleidsvoornemens we hebben. Onze plannen en beleidsvoornemens komen voort uit het strategisch beleidsplan van Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). Het Schoolplan heeft voor ons een belangrijke gebruiksfunctie: het is een inspirerend kader voor alle toekomstige ontwikkelingen binnen onze school en ons onderwijs.

Het Schoolplan heeft bovendien de functie van een verantwoordingsdocument. Hiermee leggen we verantwoording af aan ons bevoegd gezag- het bestuur van AWBR- en aan de Onderwijsinspectie. Als verantwoordingsdocument voldoet het Schoolplan ook aan de wettelijke eisen die de Onderwijsinspectie stelt.

Het Schoolplan is tenslotte ook een kwaliteitsdocument, de inhoud ervan is belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Op basis van het Schoolplan stellen we elk jaar een Schooljaarplan op. In het Schooljaarplan leggen we vast welke verbeterplannen we hebben voor dat schooljaar, welke onderwijskundige doelen we nastreven, welke activiteiten we daarbij ondernemen en welke resultaten we daarvan verwachten. Aan het einde van ieder schooljaar evalueren directie en team het Schooljaarplan (Triband evalueren) en bepalen we gezamenlijk waar de focus het komende schooljaar komt te liggen.

Bekijk het schoolplan: Schoolplan Rembrandtparkschool 2020-2024