Ons onderwijs

Ons onderwijs lijkt in veel opzichten op het onderwijs op veel andere basisscholen. Wij verbinden ons niet aan één onderwijsrichting. We kijken naar wat werkt voor onze leerlingen. Daarbij bouwen we bewust reflectiemomenten in met het team. Wij evalueren ons pedagogisch en didactisch handelen volgens het zgn. Triband verantwoorden.

 

Bij Triband verantwoorden vindt het verantwoorden op drie golflengtes plaats:

 1. De golflengte van de externe standaarden (Vergelijking scores en metingen op landelijk niveau);
 2. De golflengte van de eigen school en de eigen groep (Wat kunnen we zeggen over de ontwikkeling van een kind t.o.v. leeftijdgenoten?);
 3. De golflengte van het individuele kind (Wat kunnen we zeggen over de ontwikkeling van het unieke kind t.o.v. zichzelf? Wat laat het kind zien als het gaat om betrokkenheid, uitdaging, verbondenheid en (zelf)bewustzijn?).

Het onderwijs op onze school biedt kinderen kansen en voldoende uitdaging om zich te ontwikkelen. We streven een balans na in ons curriculum, een balans tussen het hart (voelen), het hoofd (het denken) en de handen (doen, bewegen).

 

Ons onderwijs gaat uit van onderstaande uitgangspunten. Leerkrachten helpen leerlingen om:

 • Keuzes te maken en een actieve leerhouding te ontwikkelen;
 • Met elkaar samen te werken;
 • Initiatieven te nemen, te plannen en verantwoordelijkheid te nemen over hun werk;
 • Probleemoplossend en creatief te denken;
 • Te reflecteren op zichzelf en op hun werk (proces);
 • Talenten te ontwikkelen;
 • Op een vriendelijke manier met elkaar om te gaan en deel te nemen aan onze schoolgemeenschap;
 • Gebruik te maken van ICT, daar waar dat een meerwaarde heeft voor ons onderwijs;
 • De wereld te willen verkennen.

Wij bieden onderwijs aan in een jaarstofklassensysteem. Het onderwijs is georganiseerd rondom de leeftijdsgroep van kinderen. Iedere groep heeft een eigen leslokaal en 1 of 2 vaste leerkrachten. Zij geven het onderwijs, tenminste in de kernvakken taal en rekenen.

 

Door te werken met een vaste groep creëren we een veilig leer- en leefklimaat. De leerkrachten hebben hierdoor goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind dat hem/haar is toevertrouwd. Vanzelfsprekend spelen en leren kinderen soms ook samen met kinderen uit andere groepen. Daarnaast kan het voorkomen dat, gezien de specifieke onderwijsbehoeften van een kind, reken- en/of taalinstructies in een andere groep beter aansluiten.

 

Aangezien wij een relatief nieuwe school zijn, zijn er enkele combinatiegroepen gevormd, op leerlingenaantal. Kleutergroepen zijn altijd samengestelde groepen met daarin 4, 5 en 6 jarigen. Dit schooljaar hebben wij een combinatiegroep 5/6.

 

In samenwerking met Aslan Muziekcentrum bieden wij cultuureducatie aan. Voor informatie over de educatie: Informatie Aslan cultuureducatie